Information om behandling av personuppgifter och samtycke till behandling

Hemverket AB behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Nedan redogörs närmare för hur de personuppgifter som registrerats av Hemverket AB behandlas. Personuppgiftsansvarig är Hemverket AB.

Allmänt om registrering och behandling

Personuppgifter som lämnats till Hemverket AB eller dess verksamma fastighetsmäklare eller som erhållits på annat sätt genom förmedlingsuppdraget, kommer att registreras och behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget samt tillhandahålla tjänster och kunderbjudanden inom Mäklarföretaget. Personuppgifter som det är fråga om är exempelvis uppgifter om namn, adress och personnummer på säljare och köpare samt uppgifter kopplade till förmedlat objekt, såsom fastighetsbeteckning, avgivna bud och slutlig prisuppgift.

Som ett led i förmedlingsuppdraget kommer även vissa personuppgifter att överföras till Mäklarföretagets samarbetsparter för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Mäklarföretaget samarbetar.

Samarbetspartner till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Hemnet Service HNS AB. Personuppgifter som det bland annat här är fråga om är uppgift om slutligt pris för förmedlat objekt i föreningen med uppgift om objektets adress, se vidare nedan.

Ändamål med behandling erhållna personuppgifter – allmänt

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

Ändamål med behandling erhållna personuppgifter – uppgifter om slutpris

Särskild lagring och behandling av uppgift om det mellan säljare och köpare avtalade försäljningspriset (slutpris) för det förmedlade objektet, ensamt eller tillsammans med adressuppgift för objektet, kommer att ske och överföras till Mäklarföretagets samarbetspart, Hemnet Service HNS AB, för lagring och behandling som underlag för statistiktjänster och publicering av slutpriset tillsammans med objektsadressen till kunder som på internet anmält intresse av att få sådan uppgift. Angiven behandling och publicering sker för nedan angivna ändamål.

* Nyhetsändamål – att genom publicering förse marknaden med aktuell, relevant och korrekt prisinformation
* Förbättrat beslutsunderlag och informationsändamål – att förse bostadsmarknaden med historisk, relevant prisinformation för att öka transparensen på och förståelsen av marknaden.
* Statistikändamål – att förse marknaden med så aktuell statistik som möjligt.
* Marknadsföringsändamål – att marknadsföra Mäklarföretaget och dess verksamhet.

Behandling och överföring i detta avseende sker endast om frivilligt och uttryckligt samtycke lämnas från säljare och köpare av det aktuella objektet, vilket är önskvärt att det sker genom underskrift av denna handling.

Information och rättelse

Den vars personuppgifter registrerats har rätt att efter ansökan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Hemverket AB registrerat och behandlar i sina register och som rör den sökande. Ansökan ska göras brevledes till nedanstående adress och vara egenhändigt undertecknad. Den kan därför inte översändas via e-post.

Om någon uppgift i registren är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att Hemverket AB uppmärksammats på felet.

Kontaktuppgifter för information, återkallelse av samtycke eller begäran om rättelse av personuppgift

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Hemverket AB på Mäklarföretagets huvudkontor, som också tar emot begäran om rättelse eller borttagande av personuppgift samt eventuell återkallelse av tidigare lämnat samtycke till behandling av lämnad eller erhållen personuppgift.

Hemverket AB
Box 2416
40316 Göteborg
Tel: 077-081 00 38
E-post: [email protected]
Org. nr. 5566850904

Samtycke

Vi registrerar och behandlar kunders, spekulanters och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifter samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, är spekulant på en bostad, svarar på enkäter, använder eller anmäler sig till våra tjänster, tar del av säljerbjudande, en kampanj eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. I normalfallet ska samtycke om att personuppgifter behandlas, inhämtas i förväg från den som ska registreras i enlighet med denna policy. Om samtycke inte inhämtats eller samtycke efterfrågats men inte givits, är det viktigt att personen vars personuppgifter behandlingen avser omgående informerar oss, så att behandlingen av personuppgifterna fortsättningsvis sker med detta i åtanke. Har personen i fråga skyddad identitet är det extra viktigt att detta meddelas till oss.

Registrering och behandling av personuppgifter är dock i viss omfattning nödvändig och lämplig även då den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Exempelvis kan det behövas för att vi ska kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Se vidare om syfte med behandlingen nedan.

Komplettering av uppgifter

För att vi ska kunna följa lagstadgat krav på god kund- och registervård kan vi behöva komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Exempel på detta är uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är huvudsakligen för att fullgöra förmedlingsuppdrag och utföra andra typer av tjänster. Personuppgifterna används också för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och vidta åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke.

Personuppgifterna används av oss för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, i marknadsföringssyfte, statistik samt för marknads- och kundanalyser. Bilder, förmedlade bostäders försäljningspriser och adresser kan var för sig eller tillsammans offentliggöras och publiceras på egna hemsidor eller på annat sätt användas i marknadsföring eller för nyhetsändamål.

De registrerade uppgifterna används även för att erbjuda registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster såsom bolån och försäkringar som tillhandahålls av oss och våra samarbetspartners samt andra bolag inom vår koncern.

Överföring av registrerade uppgifter

Personuppgifter kan komma att föras över från oss till andra samarbetspartners som inte ingår i den koncern vi ingår (Marton International), i syfte att erbjuda registrerade produkter och tjänster. Aktuella uppgifter om samarbetspartners finns på vår hemsida, www.hemverket.se.

Vi kommer, efter inhämtat samtycke, att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (orgnr: 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se.

En fastighetsmäklare har enligt lag skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas till FMI.

Cookies

Våra webbplatser kan använda sig av cookies för att fungera korrekt. Vi använder även cookies för att samla in besöksstatistik från våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator eller enhet. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för dig och andra användare, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål och val. En så kallad permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att cookies inte accepteras (hur du gör detta finner du i din webbläsares hjälpsidor). Om du inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter. Här följer en kort beskrivning av några av de viktigaste:

  • Rätt att få tillgång: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och information om hur dessa behandlas. Vem du vänder dig till vid en sådan förfrågan finns angivet under rubriken Personuppgiftsansvarig, högre upp i detta dokument.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt till rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.
  • Rätt att återkalla samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.
  • Rätt till invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot behandlingen.
  • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Du har också rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige är den aktuella tillsynsmyndigheten Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dessa rättigheter är inte absoluta utan det finns tillfällen då vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter, exempelvis på grund av lagkrav, vilket kan medföra att du inte kan utnyttja rättigheterna ovan på det sätt du önskar. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om detta.

Gallring av personuppgifter

Vi gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och sparar aldrig uppgifterna längre än nödvändigt. Personuppgifter lagras av oss under den tid dessa behövs för de ändamål som är specificerade ovan. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter samt tillser att dessa är aktuella. Vi radera så snart det är möjligt inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Personuppgifterna kan också raderas på begäran av dig om du använder dig av dina rättigheter beskrivna ovan.